1. DEFINITIES

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“bracketofficial.nl” is de naam van de website en is eigendom van Bracket, gevestigd te Helmond.
Bracket. is ingeschreven in het handelsregister van Kamer van Koophandel Eindhoven.
“Ontvangstbevestiging”: de ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.
“Product”: het product of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen Bracket en u door of via bracketofficial.nl binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dienen te worden, waarvoor u een door ons bepaalde prijs dient te betalen.
“Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten die via de website van Bracket gesloten worden en waarbij Bracket partij is, zijn deze Voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden. Door het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en Bracket middels de procedure zoals deze is omschreven in artikel 3 van deze Voorwaarden, accepteert u uitdrukkelijk deze Voorwaarden.
2.2 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke goedkeuring door Bracket worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
2.3 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Bracket worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Bracket ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
2.4 Bracket heeft het recht deze Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen.

3. AANBIEDINGEN / OVEREENKOMSTEN

3.1 Alle aanbiedingen gedaan op de website van Bracket zijn vrijblijvend, totdat u de Ontvangstbevestiging hebt ontvangen. Indien Bracket de aankoopprijs van het product dient te verhogen, zal hij u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) op de hoogte stellen. U heeft in dat geval de bevoegdheid om deze overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Bracket te melden.
3.2 De overeenkomst tussen Bracket en u komt tot stand op het moment nadat u:
(a) een bestelling hebt geplaatst op de website van Bracket middels het volledig en correct invullen van het formulier op de website van Bracket;
(b) vervolgens op de verstuurbutton geklikt hebt op de website van Bracket;
(c) hierna u bevestigd hebt dat de door u verstrekte gegevens juist zijn;
(d) hierop van Bracket op uw e-mail adres een bevestiging hebt ontvangen dat Bracket uw bestelling heeft ontvangen (de “Ontvangstbevestiging”). Indien van Bracket in redelijkheid niet gevergd kan worden dat de overeenkomst met u nagekomen zal worden, zal de Ontvangstbevestiging niet verstuurd worden.
3.3 De Ontvangstbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
(a) een omschrijving van het product dat door u gekocht is en het aantal door u gekochte producten;
(b) de prijs van het product;
(c) uw naam, woonadres, adres, factuuradres (indien anders dan uw woonadres en/of afleveradres), uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
(d) de leveringstermijn van het product;
(e) het bestelnummer van de overeenkomst;
(f) het e-mailadres van Bracket, waar u met vragen omtrent uw bestelling terecht kan.
3.4 De overeenkomst bevat alle tussen u en Bracket gemaakte afspraken en treedt in de plaats van alle eerder gemaakte overeenkomsten, regelingen en/of afspraken tussen u en Bracketbracelets.nl.
3.5 De administratie van Bracket geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door u aan Bracket verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Bracket verrichtte leveringen.Bracket erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de voorwaarden erkent u dit eveneens.

4.BEZORGEN EN BEZORGKOSTEN

4.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4.2 Het risico tijdens het transport van het door u bestelde product is voor Bracket. Op het moment van aflevering van het product gaat het risico van het product op u over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Bracket. kunnen worden uitgesloten.
4.3 Bezorgkosten zijn nimmer inbegrepen in de verkoopprijs tenzij aangegeven/geoffreerd.
4.4 zoveel korter dan is bepaald in de overeenkomst tussen u en Bracket. De door Bracket opgegeven levertijden zullen niet als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.5 Wanneer de overeengekomen levertermijn, om welke reden dan ook, door Bracket overschreden wordt, zal Bracket u hiervan onmiddellijk schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft u de bevoegdheid om de overeenkomst met Bracket  te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Bracket te melden.
4.6 Standaard leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Nederland. Op afspraak kunnen wij ook elders leveren.

6. RETOURNEREN

6.1 Goederen kunnen binnen 14 werkdagen na ontvangst worden geretourneerd indien van tevoren gemeld via [email protected]. De goederen dien aangeleverd te worden in ongebruikte, originele en onbeschadigde verpakking.
6.2 Bracket behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van Bracket of de leverancier van het product) is beschadigd.
6.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Bracket schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van u te wijten is of anderszins voor uw risico komt, zal Bracket u hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Bracket heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan u terug te betalen bedrag in te houden.
6.4 De kosten die gemaakt worden voor het retourneren van een product zijn in eerste instantie voor de koper, in overleg wordt hier een passende reactie op gegeven.

7. GARANTIES

7.1 Op de door Bracket geleverde producten bestaat geen garantie, echter alleen omruilgarantie wanneer het product bij levering defect is. Dit alles gezien het feit de producten aangeboden door Bracket geen fabrieksgaranties kennen en dit ook niet vereisen. Bij het gebruik van de producten dient u erop te letten deze niet in contact te brengen met eventuele schadelijke factoren van buitenaf.

8. KLACHTEN

8.1 Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Bracket serieus in behandeling worden genomen.
8.2 U dient een klacht kenbaar te maken via e-mail: [email protected]
8.3 Bracket zal binnen 10 dagen de klacht proberen op te lossen. Bracket zal u hierover schriftelijk (via brief of e-mail) of telefonisch berichten.